Gegevens Voertuig:

Proefrit De gebruiker krijgt het voertuig in bruikleen voor de bovengenoemde periode. Het voertuig blijft eigendom van het bedrijf Welectric BV. Een proefrit duurt niet langer dan 15 minuten na het aangegeven tijdstip van aanvang. De gebruiker dient het voertuig direct na de aflopen van de tijd van de proefrit in te leveren bij Welectric BV. Het is niet toegestaan, om welke reden dan ook, deze termijn te verlengen zonder schriftelijke toestemming van Welectric BV. In het geval van een calamiteit dient gebruiker direct contact op te nemen met Welectric BV.

HA-kenteken Bij het rijden met een HA-kenteken dient de gebruiker zich, in verband met de wettelijke regeling daarvoor, te beperken tot het testen van de auto. Dit betekend o.a. dat het verboden is de auto op de openbare weg te parkeren of te gebruiken voor het vervoer van personen en/of goederen (bijv. het doen van boodschappen)

Kentekendocumenten De gebruiker dient alle bij aanvang proefrit overhandigde kentekendocumenten bij einde proefrit te retourneren aan Welectric BV.

Vrijwaring De gebruiker vrijwaart het bedrijf voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van het voertuig, zoals onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen en/of inbeslagname en/of verbeurdverklaring van het voertuig, alsmede voor aanspraken van derden verband houdend met het gebruik van het voertuig.

ID of rijbewijs Welectric BV heeft het recht een kopie te maken van het rijbewijs en/of ID en/of paspoort om eventuele verkeersovertredingen met boetes tot gevolg te kunnen verleggen naar de gebruiker en de identiteit van gebruiker onomstotelijk vast te stellen. Kopieën worden na maximaal 8 weken vernietigd.